Name: Nik Niko or Nikolai Pronouns: doesn’t ma…

Name: Nik Niko or Nikolai Pronouns: doesn’t matter. Just some prework selfies